Белина

ID 1002


Наличност: На склад

Правите поръчка в сайта, тя се потвърждава по телефон и тогава пратката се изпраща към Вас.

*Всички цени са с добавен ДДС

ПРИЛОЖЕНИЕ:
За избелване на дрехи, почистване и хигиенизиране на
WC, санитарни помещения и басейни, отстраняване на плесен и др. С
мощни почистващи свойства и силна дезинфекция на повърхности.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Използва се след разреждане на 150÷200 ml.
Белина в 5 литра вода. Подходящ за подове, мивки и всякакви
повърхности, които не се увреждат от корозивното действие на белина.
Работното място да се проветри / аспирира добре. Да не се смесва с
други препарати, особено с киселини и/или амоняк!

СЪСТАВ: Натриев хипохлорит (Cl – ) ≤ 20 g/l

ОПАСНО!

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно
увреждане на очите. H400 Силно токсичен за водните
организми. P280 Използвайте предпазни ръкавици/
предпазно облекло/предпазни очила/ предпазна маска
за лице. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:
Промивайте внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има
такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да
промивате. P313 Потърсете медицински съвет/помощ.
EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

АНТИКОРОЗА ЕООД
Завод за антикорозионни средства гр. Кнежа 5835
тел. +359 9132 50 50, тел./факс: +359 9132 78 06
гр. София 1233, п. кутия 100, www.antikoroza.com

Подобни продукти